image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.ตราด จัดสอบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1

สิงหาคม 9, 2564 | ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ส.ป.ก.ตราด) จัดสอบคัดเลือกประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ตราด จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ณ สนามสอบ ส.ป.ก.ตราด มีผู้สนใจสมัคร จำนวน 16 ราย และมีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ ในวันนี้ จำนวน 14 ราย ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบนี้ (คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) จะได้เข้ารับการประเมิน รอบที่ 2 (สัมภาษณ์) ต่อไป