image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.ตราด จัดอบรม การจำหน่ายสินค้าออนไลน์

มิถุนายน 21, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2564 ส.ป.ก.ตราด โดยนายพฤทธิ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป้าหมายจำนวน 8 คน โดยมีวัตถประสงค์ เพื่อพัฒยาและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เทคนิค ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า