image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.ตราดจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2563

สิงหาคม 24, 2563 | ภาพข่าว

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม และนายพฤทธ์ ประภาสะโนบล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด เป็นเลขานุการ มีวาระพิจารณาคัดเลือกเกษตรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินแปลงเกษตรกรรม) จำนวน 18 ราย 20 แปลง เนื้อที่ประมาณ 612-0-62 ไร่ และพิจารณาคัดเลือกเกษตรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินที่อยู่อาศัย) จำนวน 2 ชุมชน (ม.1 และ ม.4 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด)จำนวน 113 ราย 133 แปลง เนื้อที่ประมาณ 27-2-52 ไร่ ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดตามที่ฝ่ายเลขาฯเสนอ