image banner

Agricutural Land Reform Office

Alro Kick Off ส.ป.ก.สิงห์บุรี

กันยายน 1, 2564 | ภาพข่าว

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นางศิริลักม์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานการเปิดโครงการ "KICK OFF ฟ้าทะลายโจร ๑ ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางเพ็ญศรี กลิ่นเกลา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ส.ป.ก.สิงห์บุรี มีเป้าหมาย จำนวน 500 กล้า เกษตรกร 50 ราย ณ แปลงเกษตรกรรม นายบำรุง คงหาสุข หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี