image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.สระแก้ว ลงพื้นที่ คทช. แปลงหนองแวง No.2924 3263 3264 กรณีได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไม่มีทางสาธารณะให้ไฟฟ้าขยายเขตได้

กุมภาพันธ์ 4, 2565 | ภาพข่าว

                        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่าง ลงพื้นที่ คทช. แปลงหนองแวง No.2924 , 3263 , 3264 กรณีได้รับความเดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากไม่มีทางสาธารณะให้ไฟฟ้าขยายเขตได้ ซึ่ง สปก.สระแก้ว ร่วมกับกรมที่ดิน อบต.หนองแวง และผู้นำท้องถิ่น(กำนัน) และเกษตรกรในพื้นที่ ได้ร่วมกันสำรวจเส้นทางสาธารณะ เส้นใหม่และดำเนินการรับคำขอสละสิทธิในที่ดินของบุคคลที่ได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบให้เป็นทางสาธารณะ เพื่อไฟฟ้าจะได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าต่อไป
tagClouds
latest