image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศ ส.ป.ก. เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต

มีนาคม 25, 2561 | ข่าวประกาศ

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบ
และช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
tagClouds
latest