image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศ สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อ จึงของดให้บริการประชาชน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2565

มกราคม 9, 2565 | ภาพข่าว

tagClouds
latest