image banner

Agricutural Land Reform Office

นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มผลิตหรือแปรรูป

กุมภาพันธ์ 4, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565
             นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นที่ 2 รวมกลุ่มผลิตหรือแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการแปรรูปผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การวางแผนการผลิตและการเตรียมความพร้อมด้านการตลาดด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานในรูปแบบกลุ่มให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ราย โดยมี กรมพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการวางแผนการผลิต สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยายการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเอง นางสาวสำรวย เรืองสุขา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานการจัดทำเวทีเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรในการคัดเลือกคณะทำงานสำหรับกำหนดเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงานรูปแบบกลุ่ม นายอำนวย สังวาลย์เล็ก ประธาน อสม.หมู่ 3 และประธาน อสม. ตำบลคลองเจ็ด เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการแปรรูปในรูปแบบกลุ่ม และวิทยากรจากตลาดไท เป็นวิทยากรให้องค์ความรู้การบริหารจัดการตลาด ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี