image banner

Agricutural Land Reform Office

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2564

พฤศจิกายน 26, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (คปจ.เลย) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ซึ่ง นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ นำเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
2.พิจาณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
3.พิจารณาอนุญาตคำขอรับอนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
4.พิจารณายกเลิกและแก้ไขมติการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
5.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดเลย