image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์

พฤศจิกายน 19, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายช่างควบคุมงานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน แห่งที่ 2 บ้านท่าดีหมี หมู่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย