image banner

Agricutural Land Reform Office

ศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 15

ตุลาคม 4, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 15 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย โดยร่วมกันให้บริการเกี่ยวกับ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน และ การรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อ โดยมีเกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 23 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ประมาณ 11,300.-บาท และได้แจกกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 15 ราย 150 กล้า