image banner

Agricutural Land Reform Office

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 14/64

กันยายน 8, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 14 ณ วัดหงษาวดี ม.10 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โดยร่วมกันให้บริการเกี่ยวกับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน และ การรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อ โดยมีเกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 29 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ประมาณ 16,330.-บาท และได้แจกกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 20 ราย 200 กล้า