image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการฟ้าทะลายโจร

กันยายน 2, 2564 | ภาพข่าว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ส.ป.ก.เลย โดยท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย
นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมเปิดงาน "ALRO KICK OFF ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ส.ป.ก. เลย มีเป้าหมายมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย จำนวน 17,000 ต้น 1,700 ราย