image banner

Agricutural Land Reform Office

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11

กันยายน 2, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 11 ณ วัดโนนสว่าง บ้านคอนสาร ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย โดยร่วมกันให้บริการเกี่ยวกับ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน และการรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อ โดยมีเกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 43 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ประมาณ 22,060.-บาท และได้แจกกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 30 ราย 300 กล้า