image banner

Agricutural Land Reform Office

“วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564”

มีนาคม 31, 2564 | ภาพข่าว

"วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564”
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) เข้าร่วมพิธีเนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564” ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลย โดย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี