image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.เลย

มีนาคม 19, 2564 | ภาพข่าว

ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โดย นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.เลย พร้อมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย โครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7/2564 ณ โรงเรียนโคกสง่า อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในการนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน