image banner

Agricutural Land Reform Office

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 10

มีนาคม 19, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าลี่ (ชั้น 2) อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยร่วมกันให้บริการเกี่ยวกับ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน และการรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อ โดยมีเกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 60 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ประมาณ 24,780.-บาท