image banner

Agricutural Land Reform Office

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ(Mobile Unit) ครั้งที่ 9/64

มีนาคม 16, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูหลวง (หลังเก่า) อ.ภูหลวง จ.เลย โดยร่วมกันให้บริการเกี่ยวกับ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน และการรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อ โดยมีเกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 86 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ประมาณ 26,160.-บาท