image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วม รณรงค์ “ลดการเผา” ในท้องถิ่น

มีนาคม 2, 2564 | ภาพข่าว

ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 ณ แปลงอ้อย นายจีรพงศ์ ทันวงษา บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด