image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

มีนาคม 2, 2564 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โดยนายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ เป็นประธานในพิธี