image banner

Agricutural Land Reform Office

ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ฯ(Mbile Unit) ครั้งที่ 8/64

กุมภาพันธ์ 25, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 8 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย โดยมี นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย และคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ได้ร่วมกันให้บริการเกี่ยวกับ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน และการรับชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการเดินทางไปติดต่อ โดยมีเกษตรกรขอรับบริการ จำนวน 55 ราย สามารถลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรได้ประมาณ 20,730.-บาท