image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการศูนย์บริการเคลื่อนที่ฯ

กุมภาพันธ์ 19, 2564 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมคณะ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit) ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย โดยให้บริการเกี่ยวกับ การโอนสิทธิ รับมรดกสิทธิ การตรวจสอบแปลงที่ดิน การขอรังวัดที่ดิน การชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01 ) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเดินทางไปติดต่อราชการที่ ส.ป.ก.เลย