image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย จัดฝึกอบรมพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กุมภาพันธ์ 11, 2564 | ภาพข่าว

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายพนม ซ้ายวัฒนคงชัย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (อสปก.) หลักสูตร "การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย” ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 22 ราย