image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ให้ความรู้แก่เกษตรกร การป้องกันและการเฝ้าระวังการเผา

กุมภาพันธ์ 11, 2564 | ภาพข่าว

ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางอรทัย จาริชา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชและเศษวัสดุทางการเกษตร ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563/64 ณ บ้านห้วยหมาก หมู่ที่ 9 ตำบลผานกเค้า อำเภอผาขาว จังหวัดเลย