image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 5/2564

มกราคม 28, 2564 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 5/2564 ณ วัดสุการาม หมู่ 1 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ตรวจการถือครอง, ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, การขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขต รวมทั้งให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้ ซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน 127 ราย