image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้ารับเกียริติบัตร ประกาศยกย่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม”

มกราคม 27, 2564 | ภาพข่าว

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นางสิริมา พิมพ์ทองงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย เป็นตัวแทน ส.ป.ก.เลย เข้ารับเกียริติบัตร ประกาศยกย่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เป็น "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564)