image banner

Agricutural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 4/2564

มกราคม 21, 2564 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 4/2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองตานาใต้ หมู่ 11 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ตรวจการถือครอง, ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, การขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขตและให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้