image banner

Agricutural Land Reform Office

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย” และ "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

มกราคม 8, 2564 | ภาพข่าว

ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสิริมา พิมพ์ทองงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย” และ "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564” ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด หมู่ 4 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย