image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ครั้งที่ 3

ธันวาคม 22, 2563 | ภาพข่าว

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดยนายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ศาลากลางบ้านไร่ศรีอุบล หมู่ 3 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ตรวจการถือครอง, ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, ขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขต, ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้