image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ธันวาคม 18, 2563 | ภาพข่าว

ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นางสิริมา พิมพ์ทองงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย” และ "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564” ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย