image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ อำเภอเชียงคาน

ธันวาคม 9, 2563 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ตรวจการถือครอง, ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, ขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขต, ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้