image banner

Agricutural Land Reform Office

(ส.ป.ก.เลย) จัดประชุม ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

เมษายน 30, 2562 | ภาพข่าว

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) จัดประชุม ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยนายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้ประชุมชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงาน, แผนงานการดำเนินงานของเดือนถัดไป รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของทุกกลุ่มฯ/ฝ่าย