image banner

Agricutural Land Reform Office

“โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย”

ธันวาคม 19, 2562 | ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นางสิริมา พิมพ์ทองงาม นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ประชุมและออกหน่วยบริการ "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล โดย ส.ป.ก.เลย ให้บริการคำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ