image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

มีนาคม 29, 2559 | ภาพข่าว

        เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายภาชน์ จารุภุมมิก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย และส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2559 ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยในงาน ส.ป.ก.เลย ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (แปลงที่อยู่อาศัย) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 10 ราย