image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)

มีนาคม 29, 2559 | ภาพข่าว

          วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย นำโดยนายวัชรินท์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้นำคณะเกษตรกรจำนวน 40 ราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวน 8 ราย ไปอบรมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม ที่จังหวัดเพชรบุรี
          วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ทำเกษตรกรรม
           วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัด เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวรรณาขนุ่นทอด เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ที่แตกต่างกันเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรต่อไป