image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

มีนาคม 29, 2559 | ภาพข่าว

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย นำโดย นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์