image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

มีนาคม 29, 2559 | ภาพข่าว

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย นำโดย นายวัชรินทร์ วากะมะนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2558 ณ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย และส่วนราชการอำเภอผาขาว
      โดยในงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามในข้อกฎหมาย ส.ป.ก. พร้อมทั้งได้มอบเอกสารหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวม 28 ราย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมอบบนเวที รวม 10 ราย