image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย Kick Off โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2562

พฤษภาคม 22, 2562 | ภาพข่าว

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอด่านซ้าย ตามโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมนี้ได้ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวงปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ในแปลงของเกษตรกร ที่ดำเนินกิจกรรมโคกหนองนา ทำฝายชะลอน้ำ ขุดคลองไส้ไก่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ปลูก โดยมีเกษตรกรบ้านทุ่งเทิ่ง หมู่ 11 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม