image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย”

มกราคม 21, 2563 | ภาพข่าว

วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการ "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ โรงเรียนบ้านโคนผง หมู่ที่ 9 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล โดย ส.ป.ก.เลย ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ