image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562

กรกฎาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายพนม ซ้ายวัฒนคงชัย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 โดยได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และปลูกหญ้าแฝกจำนวน 30,000 กล้า ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 9 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ปกครองท้องที่ เกษตรกรในท้องที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทน