image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

กรกฎาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสิริมา พิมพ์ทองงาม นิติกรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ผู้ปกครองท้องที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทกรณีโต้แย้งสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. ณ ที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัดเลย ผลการเจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ยินยอมให้ ส.ป.ก.เลย ดำเนินการตามระเบียบของ ส.ป.ก. ต่อไป