image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วม“โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย”

พฤศจิกายน 13, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายประสิทธิ์ พยอมหอม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการ "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัด และการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล โดย ส.ป.ก.เลย ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ