image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมประชุม “เว้าจา พาข้าวงาย”ครั้งที่ 4/2562

เมษายน 25, 2562 | ภาพข่าว

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 07.00น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมประชุม "เว้าจา พาข้าวงาย”ครั้งที่ 4/2562 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดเลย ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย