image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลยเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

มกราคม 15, 2563 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่จังหวัดเลย โดยในช่วงเช้ามีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อรับฟังการสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 48 โครงการ ในช่วงบ่ายลงพื้นที่ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ภูหลวง จ.เลย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสุดท้ายของชาวจังหวัดเลย โดยในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมการประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้