image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กับทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ภายใต้หัวข้อที่ว่า “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย” เนื่องในวัน ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

เมษายน 1, 2562 | ภาพข่าว

ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กับทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ภายใต้หัวข้อที่ว่า "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสาร่วมพาเที่ยวไทย” เนื่องในวัน ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดกิจกรรมฯ