image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กรกฎาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา อสม. และจิตอาสาตำบลหนองหญ้าป้องทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกัน การกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะยุงลาย พ่นกำจัดยุงลาย และเก็บขยะในชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ตำบลหนองหญ้าป้อง อำเภอวังสะพุง โดยมี นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม