image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ

มิถุนายน 10, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยในงาน ส.ป.ก.เลย ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 ราย พร้อมให้คำปรึกษาและตอบ ข้อซักถามต่างๆ