image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ครั้งที่ 5/2562

พฤษภาคม 29, 2562 | ภาพข่าว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) โดย นายบัณฑิต สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.เลย เข้าร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย” ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนบ้านเพิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยในงาน ส.ป.ก.เลย ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 49 ราย พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ