image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit

ธันวาคม 2, 2563 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย (ส.ป.ก.เลย) ได้ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ Mobile Unit ณ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกี่ยวกับการมอบเอกสาร ส.ป.ก.4-01, โอนสิทธิ/มรดกสิทธิ, ตรวจการถือครอง, ให้ความรู้กับการพัฒนาเกษตรกร, ขอดำเนินการรังวัดพร้อมตรวจสอบแนวเขต, ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุนและรับชำระหนี้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 83 ราย