image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.เลย สนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

มกราคม 27, 2563 | ภาพข่าว

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นายอัครเดช เรียนหิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ได้ดำเนินการทำสัญญาและให้สินเชื่อเงินกองทุน ส.ป.ก. ประจำปี 2563 รอบที่ 1 จำนวน 13 กลุ่ม 72 ราย เป็นเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้ และทาง ส.ป.ก.เลย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน